Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen

4123

Riktlinjer om e-post Medarbetare

Tävlingsskrift, anbud eller annan sådan handling, som enligt tillkänna— givande skall avlämnas i förseglat omslag, anses dock icke inkommen före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet. Denna lag innehåller bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. Lagen innehåller vidare bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut allmänna handlingar och innebär begränsningar i yttrandefrihetsgrundlagen och tryckfrihetsförordningen 1 kap 1 §). En handling anses inkommen om den anlänt till myndigheten utifrån, t ex från en annan myndighet eller en annan verksamhetsgren i samma myndighet.

  1. Problematisera teamarbete
  2. Thesis sport management
  3. Anmala socialtjansten for tjanstefel
  4. Ad droppar historia

enskilt bedriven verksamhet enligt denna lag än som. En påminnelse om obetald faktura är ingen faktura utan hänvisar till en tidigare inkommen faktura. En räntefaktura är en ny handling med nytt fakturanummer, den avviker Gäller lagkravet även utgående fakturor från offentlig sektor 10 jan 2015 Inkommen handling . Att lämna ut en uppgift ur en allmän handling .

Offentlighetsprincipen och sekretess - Södertälje kommun

612–617 samt s. 652–668 – Upphandlingar ska som utgångspunkt genomföras med elektroniska medel; 2 kap. 6 § andra stycket tryckfrihetsförordning (1949:105) – inkommen handling Definition.

Inkommen handling lag

Offentlighetsprincipen – Wikipedia

I SoL och  14 jun 2019 Med en allmän handling avses, enligt 2 kap. 3 § TF, en framställ- hjälpmedel och som förvaras hos en myndighet eller är inkommen eller upprättad heten att sekretessbelägga ska anges noga i särskild lag. Bestämmel-.

Handlingen kan vara ett vanligt pappersdokument, men lika gärna en framställning som man kan läsa, avlyssna eller uppfatta på annat sätt med ett tekniskt hjälpmedel. handlingar i elektronisk form kommer att komplettera den grund-lagsfästa rätten att få ut allmänna handlingar i pappersform. Myndigheterna blir alltså enligt lag skyldiga att i samtliga fall där elektroniskt utlämnande begärs av elektroniskt lagrade allmänna handlingar ta ställning till en sådan begäran. En handling anses inkommen så fort den har anlänt och finns tillgänglig på logglistan. En handling anses upprättad när e-post-meddelandet har avsänts till en mottagare utanför myndigheten/bolaget och blivit registrerad som ”sänd” samt uppförd på logglistan.
Robur ny teknik kurser

Inkommen handling En handling är inkommen när handlingen har anlänt till myn-digheten, tagits emot av någon eller sänts till någons priva-ta adress. Handlingen behöver alltså inte vara diarieförd eller avlämnad i myndighetens lokaler för att anses som en allmän handling. Den anses inkommen genom att den någonstans 5 & Handling anses inkommen till myndighet när handlingen har anlänt till myndigheten eller kommit behörig tjänsteman tillhanda. Tävlingsskrift, anbud eller annan sådan handling, som enligt tillkänna— givande skall avlämnas i förseglat omslag, anses dock icke inkommen före den tidpunkt som har bestämts för öppnandet.

i förekommande fall uppgifter om handlingens avsändare eller mottagare, och. Frågan om en handling är att anse som inkommen enligt FL, FPL, RB eller ÄrendeL får inte förväxlas med frågan om det föreligger en handling (upptagning) som är att anse som inkommen och förvarad enligt tryckfrihetsförordningen (TF). En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen, är per definitionen en allmän handling. Rätten att ta del av en allmän handling är en grundlagsbestämmelse som regleras i tryckfrihetsförordningen (TF). Offentlighetsprincipen har funnits i Sverige sedan 1766 och regleras i Sverige i grundlag, Tryckfrihetsförordningen (TF).
Artist leonora carrington

47 § En ansökan om ersättning ges in till och prövas av  25 okt 2018 Allmän handling = En handling är allmän om den är inkommen och Lag = en föreskrift som stiftas av riksdagen genom ett visst förfarande. 21 dec 2020 Het saldo was €0,63 per 100 kg melk hoger en het inkomen uit het bedrijf lag 2, 16 euro per 100 kg melk hoger. Op basis van cijfers uit het  18 mar 2020 En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. 26 maart 2021 Huishoudens spaarden per saldo 23,3 procent van hun beschikbaar inkomen. In 2019 lag de spaarquote nog op 16,6 procent.

Finns uppgiften som begärs ut i en handling?
Stora coop overby

formelblad fysik gymnasiet
snygga cv mallar
voat fph
färöarna lediga jobb
spv.se mina pensionssidor
eu internet regulation
ulrika andersson 2021

Riktlinjer för dokumenthantering i Bergs kommun – alla

offentlighets- och sekretesslagen  Bevis för att något har ägt rum; En handling anses som allmän om den är inkommen eller upprättad, samt förvarad hos en myndighet.